مدرسین

دیدار با معلمان کارآفرین ما

مهندس برومند
مدیر آموزش لاین استور
مهندس درویش زاده
بنیانگذار دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی

خدمات فن آوری ما به میزان قابل توجهی بهبود یافته است

بیا تجربه زندگی واقعی زندگی صرفه جویی کنید
مهندس برومند
مدیر آموزش لاین استور
مهندس درویش زاده
بنیانگذار دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
مطهره درویش زاده
مدرس دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی