مدرسین

دیدار با معلمان کارآفرین ما

سید حسین حیدری
مهندس حیدری
مدرس دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
مهندس-برومند
مهندس برومند
مدیر آموزش لاین استور | مدرس دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
مهندس-درویش-زاده
مهندس درویش زاده
بنیانگذار دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی

خدمات فن آوری ما به میزان قابل توجهی بهبود یافته است

بیا تجربه زندگی واقعی زندگی صرفه جویی کنید
سید حسین حیدری
مهندس حیدری
مدرس دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
مهندس-برومند
مهندس برومند
مدیر آموزش لاین استور | مدرس دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
مهندس-درویش-زاده
مهندس درویش زاده
بنیانگذار دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
مطهره-درویش-زاده
مطهره درویش زاده
مدرس دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی